HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:15

Ths. Mai Khánh Vân

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name):Mai Khánh Vân

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính Hà Nội

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) : 

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

1. Đại học : Học viện Tài chính từ 2004-2008

2. Cao học : Học viện Tài chính từ 2008-2010

3. Nghiên Cứu sinh : Học viện Tài chính khóa 2012-2015

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Tham gia giản dạy các khóa đào tạo chính quy, liên thông, bằng 2, tại chức của Học viện Tài chính, Viện đại học Mở Hà Nội, Đại học Đại Nam, Đại học Thăng Long

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

Ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa Tài chính doanh nghiệp

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

Không

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

1. Tham gia đề tài cấp Bộ “Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam”

2. Bài báo “Chống chuyển giá trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam” trên tạp chí nghiên cứu TCKT của Học viện Tài chính

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Trình độ Tiếng Anh B2 khung châu Âu

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Hoàn thành luận án tiến sỹ với đề tài “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam”

2. Tham gia đề tài cấp học viện “Đảm bảo an ninh tài chính cho các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam” (chủ nhiệm đề tài : TS. Phạm Thị Vân Anh)

3. Tham gia đề tài “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán VIệt Nam”   (chủ nhiệm đề tài : TS. Đoàn Hương Quỳnh)                                                                                              

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 822