Tìm
English
Thông báo

Có lỗi nghiêm trọng xảy ra.
Transaction (Process ID 51) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.

Danh sách liên kết