Tìm
English
Chào mừng khách Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên

Hướng dẫn cách đăng nhập vào diễn đàn góc học tập Tùy chọn
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Thursday, April 26, 2012 9:10:02 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: large;"><strong>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG &ldquo;G&Oacute;C HỌC TẬP</strong>&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&agrave;o trang Web </em><strong><em>hvtc.edu.vn, </em></strong><em>chọn mục <strong>G&Oacute;C HỌC TẬP </strong>, ấn v&agrave;o <strong>Đăng nhập</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại &ocirc; <strong>T&ecirc;n đăng nhập: </strong>Nhập m&atilde; sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n thẻ sinh vi&ecirc;n </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tại &ocirc; <strong>Mật khẩu:</strong> Nhập m&atilde; sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n thẻ sinh vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ấn ph&iacute;m <strong>Đăng nhập</strong>, m&agrave;n h&igrave;nh quay về m&agrave;n h&igrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; xuất hiện Họ t&ecirc;n đầy đủ của sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đăng nhập<br /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: large;"><em>HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU - KH&Ocirc;NG ĐƯỢC BỎ QUA</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>1 K&iacute;ch đ&uacute;p v&agrave;o Họ t&ecirc;n đ&atilde; đăng nhập đang xuất hiện tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh ch&iacute;nh</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>2 Nhập lại &nbsp;m&atilde; sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n thẻ sinh vi&ecirc;n v&agrave;o &ocirc;: <strong>T&ecirc;n đăng nhập </strong>v&agrave; &ocirc;<strong> : Mật khẩu cũ;&nbsp;</strong></em></span><em style="font-size: large;">&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em style="font-size: large;">3.Tại &ocirc; <strong>Mật khẩu mới:</strong> Nhập mật khẩu mới <strong><span style="text-decoration: underline;">do bạn chọn v&agrave; chỉ bạn biết gồm &iacute;t nhất 7 k&yacute; tự</span></strong></em><em style="font-size: large;">&nbsp;. Nhập lại mật khẩu mới đ&oacute; tại &ocirc;: <strong>X&aacute;c nhận mật khẩu</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>4 M&agrave;n h&igrave;nh xuất hiện d&ograve;ng th&ocirc;ng b&aacute;o: </em>Đổi mật khẩu th&agrave;nh c&ocirc;ng, <em>Ấn v&agrave;o &ocirc; <strong>Đồng &yacute;</strong></em><em> rồi ra khỏi trang </em><strong><em>hvtc.edu.vn</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><em style="font-size: large;">Từ giờ bạn&nbsp; đăng nhập với t&ecirc;n l&agrave; m&atilde; sinh vi&ecirc;n v&agrave; mật khẩu l&agrave; mật khẩu mới m&agrave; bạn đ&atilde; chọn.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>V&agrave; b&acirc;y giờ th&igrave; Ch&agrave;o mừng bạn đến với diễn đ&agrave;n &ldquo;G&Oacute;C HỌC TẬP&rdquo; của Sinh vi&ecirc;n Học viện T&agrave;i ch&iacute;nh. Hy vọng diễn đ&agrave;n c&oacute; &iacute;ch với bạn v&agrave; mong bạn đ&oacute;ng g&oacute;p thật nhiều với diễn đ&agrave;n!</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: large;"><em>HƯỚNG DẪN GỬI C&Acirc;U HỎI, THẢO LUẬN, &hellip;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>I. <strong>Ch&uacute; &yacute; chung</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Để thuận tiện cho việc theo d&otilde;i, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ chỉ&nbsp; post b&agrave;i của m&igrave;nh v&agrave;o c&aacute;c chủ đề c&oacute; sẵn <span style="text-decoration: underline;">m&agrave; kh&ocirc;ng được ph&eacute;p tạo th&ecirc;m chủ đề mới</span> (Nếu bạn chưa r&otilde; b&agrave;i của m&igrave;nh chắc chắn v&agrave;o chủ để n&agrave;o th&igrave; h&atilde;y đưa v&agrave;o <strong>Chủ đề kh&aacute;c</strong>).</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Trước khi <strong>&ldquo;Gửi&rdquo;</strong>, để cho chắc chắn h&atilde;y ấn v&agrave;o n&uacute;t <strong>&ldquo;Xem trước&rdquo;</strong>để xem lại to&agrave;n bộ (N&ecirc;n nhớ nội dung m&agrave; bạn muốn gửi sẽ c&oacute; rất nhiều người đọc v&agrave; nếu c&oacute; sai s&oacute;t th&igrave; rất phiền h&agrave; cho ch&iacute;nh bạn) nếu kh&ocirc;ng chắc chắn h&atilde;y ấn v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;Huỷ&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>N&ecirc;n viết c&acirc;u hỏi v&agrave; c&acirc;u trả lời của bạn trong chương tr&igrave;nh Word, chỉnh sửa cẩn thận rồi copy&nbsp; (Ctrl+ C) v&agrave; &nbsp;paste (Ctrl+V) v&agrave;o phần trả lời. Như vậy bạn sẽ lưu lại c&acirc;u trả lời của m&igrave;nh ở m&aacute;y t&iacute;nh, c&oacute; thể đọc, chỉnh sửa lại tr&ecirc;n file của bạn rồi mới gửi (V&igrave; nếu bạn g&otilde; trực tiếp tr&ecirc;n Forum th&igrave; đ&ocirc;i khi bị lỗi, đặc biệt nếu bạn ấn n&uacute;t Huỷ v&igrave; một đoạn rất nhỏ phải chỉnh sửa th&igrave; sẽ phải g&otilde; lại từ đầu đấy!)</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>4. Chỉ được sửa, x&oacute;a c&acirc;u trả lời hay c&acirc;u hỏi của ch&iacute;nh bạn</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>II. HƯỚNG DẪN GỬI C&Acirc;U HỎI</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>- Do SV kh&ocirc;ng c&oacute; quyền tạo &ldquo;B&agrave;i mới&rdquo; n&ecirc;n bạn cứ v&agrave;o chủ đề m&agrave; bạn quan t&acirc;m đ&oacute; rồi ấn v&agrave;o phần <strong>&ldquo;Trả lời&rdquo; ở g&oacute;c phải. </strong>&nbsp;Khi đ&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh sẽ cho bạn 1 &ocirc; để ghi, tuy ti&ecirc;u đề ghi l&agrave; &ldquo;Trả lời&rdquo; Nhưng thực sự bạn c&oacute; thể viết c&acirc;u hỏi của m&igrave;nh v&agrave;o đ&oacute;. Viết xong bạn ấn n&uacute;t &ldquo;<strong>Gửi&rdquo;, vậy l&agrave; c&acirc;u hỏi của bạn đ&atilde; được đưa l&ecirc;n diễn đ&agrave;n để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ugrave;ng thảo luận, trả lời.<br /></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>H&atilde;y n&ecirc;u c&acirc;u hỏi r&otilde; r&agrave;ng, lịch sự như: Cho m&igrave;nh hỏi:&hellip;.. v&agrave; đừng qu&ecirc;n Cảm ơn mọi người</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C&Acirc;U HỎI</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>- Bạn muốn trả lời cho c&acirc;u hỏi n&agrave;o th&igrave; ấn v&agrave;o n&uacute;t <strong>Trả lời</strong> , sau khi n&ecirc;u &yacute; kiến trả lời bằngc&aacute;ch&nbsp;đ&aacute;nh trực tiếp hoặc copy từ một&nbsp;đoặn văn bản trong&nbsp;Word bạn ấn n&uacute;t &ldquo;<strong>Gửi&rdquo;. </strong>&nbsp;C&acirc;u trả lời của bạn sẽ hiện ở phần cuối của trang.</em></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>- Để trả lời trực tiếp cho một c&acirc;u hỏi hoặc trao đổi với một &yacute; kiến n&agrave;o đ&oacute; bạn chuyển đến c&acirc;u hỏi, &yacute; kiến đ&oacute; &nbsp;ấn v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;Tr&iacute;ch dẫn&rdquo; Khi đ&oacute; to&agrave;n bộ c&acirc;u hỏi v&agrave; &yacute; kiến sẽ xuất hiện, bạn n&ecirc;u &yacute; kiến của m&igrave;nh v&agrave;o ph&iacute;a dưới rồ ấn n&uacute;t &ldquo;<strong>Gửi&rdquo;</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em><strong>- Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể bấm v&agrave;o "Hiển thị trả lời nhanh" ở cuối g&oacute;c phải m&agrave;n h&igrave;nh để đăng c&acirc;u trả lời của m&igrave;nh</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>IV. HƯỚNG DẪN SỬA HOẶC XO&Aacute; C&Acirc;U TRẢ LỜI</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nếu bạn muốn sửa c&acirc;u trả lời hoặc &yacute; kiến n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; m&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; gửi tới diễn&nbsp;đ&agrave;n th&igrave; di chuyển tới c&acirc;u trả lời đ&oacute; ấn &ldquo;Sửa trả lời&rdquo; , phần bạn đ&atilde; trả lời sẽ hiện l&ecirc;n, bạn tiến h&agrave;nh chỉnh sửa rồi gửi lại.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nếu muốn xo&aacute; th&igrave; đơn giản l&agrave; đến &yacute; kiến của m&igrave;nh rồi ấn v&agrave;o n&uacute;t <strong>&ldquo;Xo&aacute; trả lời&rdquo;</strong></em><br /></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></p>

Tập tin đính kèm(s):
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.doc (2,911kb) đã được dowbload 33 lần.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG cho SV.doc (6,599kb) đã được dowbload 57 lần.


Ai đang xem chủ đề này?
Guest


Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Diễn đàn chính RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 running under DotNetNuke.
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.

Danh sách liên kết