Tìm
English
Thứ sáu, 15/05/2020 - 14:38

Đánh giá nhiệm vụ NCKH cấp quốc gia và những lời tri ân
Thực hiện Quyết định số 1161/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá, nghiệm thu đề tài “Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”, Mã số KX.01.30/16-20 thuộc Chương trình KX.01/16-20, do Học viện Tài chính chủ trì và Chủ nhiệm PGS, TS. Chúc Anh Tú, vào 14h thứ 5 ngày 13/5/2020 tại phòng 518, Bộ KH&CN đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu.

Thành phần tham dự

Hội đồng đánh giá do GS, TS. Trần Thọ Đạt chủ nhiệm Chương trình KX.01.30/16-20; GS, TS. Nguyễn Công Nghiệp, Trường ĐHKD&CN Hà Nội; GS, TS. Đinh Văn Sơn, Trường Đại học Thương mại; GS, TS. Nguyễn Văn Tiến, Học viện Ngân hàng; PGS, TS. Lê Quốc Lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Đặng Văn Thanh, Hội KT&KT Việt Nam; PGS, TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS, TS. Trần Thị Thanh Tú, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Và đại diện các đơn vị của Bộ KH&CN là Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Vụ KH-TC, Vụ KHXH-NV&TN, đại diện Ban Quản lý Khoa học Học viện Tài chính và đông đảo các thành viên nhóm Nghiên cứu.

Hội đồng bắt đầu làm việc

 Cán bộ quản lý Đề tài công Bố quyết định Đánh giá, nghiệm thu

 

 Đại diện Văn phòng chương trình phát biểu

 Chủ tịch Hội đồng phát biểu điều hành

 Chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm Nghiên cứu trình bày

Những kết quả đạt được

Đề tài hoàn thành tốt về mặt chất lượng và số lượng các sản phẩm Trung gian, các sản phẩm cuối cùng theo Hợp đồng và Thuyết minh, như 01 Báo cáo tổng hợp, 01 Báo cáo tóm tắt, 01 Báo cáo kiến nghị, 03 Kỷ yếu hội thảo, 10 Bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành có uy tín; 01 Bài đăng trên Hội thảo quốc tế. Trong đó vượt trội có 03 bài báo quốc tế đăng trên Tạp chí ISI/SSCI, Scopus; 01 Chương sách quốc tế; 03 Thạc sỹ và 01 NCS.

Đề tài hoàn thành đúng hạn từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2020.

Là cơ sở để Nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm và triển khai các Đề tài, Đề án, chương trình ở những cấp cao.

Những lời tri ân

Để hoàn thành được Nhiệm vụ NCKH này, Thay mặt Nhóm Nghiên cứu, xin gửi lời Cám ơn chân thành và sâu sắc đến Đảng Uỷ, Ban Giám đốc; Các Ban chức năng là Ban Quản lý Khoa học, Ban QTTB, Ban TCKT, Văn phòng HV, Ban TCCB…Các Khoa Tài chính công, Khoa TCQT, Viện KTTC…đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhóm Nghiên cứu thực hiện Đề tài.

Cám ơn đến các Đơn vị trực tiếp quản lý đề tài là Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Vụ KH-TC, Vụ KHXH-NV&TN; Các đơn vị phối hợp thực hiện là VPCP; NHNN; Ban KTTW; Viện CL&CSTC;  Đại học Hồng Đức; Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Học viện Ngân hàng, ĐH Thương Mại….Đồng thời, cám ơn các thành viên Hội đồng đánh giá cơ sở và Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Quốc gia. Đặc biệt, là sự đồng hành nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm của Nhóm nghiên cứu là thành viên đề tài.

Vài hình ảnh buổi đánh giá, nghiệm thu:

Chụp kỷ niệm cùng các thành viên Hội đồng và Đại biểu

Một số thành viên Nhóm nghiên cứu tham dự chụp ảnh kỷ niệm

Chủ nhiệm đề tài - PGS, TS. Chúc Anh Tú - Trưởng ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 664

Danh sách liên kết