Tìm
English
Thứ ba, 19/05/2020 - 9:5

Học tập Bác suốt đời
(HVTC) – Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải theo phong trào mà suốt cuộc đời. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu… thì đây càng là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập phong cách Hồ Chí Minh

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban CTCT&SV (ảnh tư liệu)
Số lần đọc: 134

Danh sách liên kết