Tìm
English
Thứ ba, 02/02/2021 - 17:3

Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930-3/2/2021)
HVTC) -  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 91 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ban CTCT&SV (Tổng hợp), Nguồn: TTXVN
Số lần đọc: 1

Danh sách liên kết