Tìm
English
Thứ năm, 01/06/2023 - 15:55

Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện KL số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2021 - 2023
Sáng ngày 30/05/2023, tại HT A1 - 58 Lê Văn Hiến, Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Về phía đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía đại biểu Đảng ủy Học viện, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban giám đốc; Trưởng các đoàn thể, đơn vị; chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trong toàn Học viện

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Trong 02 năm vừa qua, Đảng ủy Học việc tài chính đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị một cách quyết liệt, hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức, tạo tiền đề phát triển Đảng bộ Học viện Tài chính theo đúng chiến lược đã đề ra. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện Tài chính, tạo những bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần kiện toàn tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Học viện Tài chính có chất lượng, hiệu quả hơn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đứng đầu được phát huy, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Học viện. Các chi bộ đã lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm đảng viên để tổ chức “học tập và làm theo Bác” gắn với công việc cụ thể của từng đảng viên, chú trọng xây dựng các giải pháp “làm theo”, tăng cường tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt định kỳ, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai từng nội dung theo chủ đề cuộc vận động từng năm.

Đảng ủy kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Sau khi tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện, người đứng đầu đăng ký kế hoạch “cá nhân gương mẫu thực hiện”. Đảng viên, quần chúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Công tác cán bộ tại Đảng bộ Học viện được quan tâm, chú trọng. Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị toàn Học viện thực hiện tốt công tác đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ làm việc, giải quyết kịp thời những vướng mắc của cán bộ, viên chức; đội ngũ cán bộ, viên chức được củng cố, kiện toàn, được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo 

Trong thời gian qua, Đảng bộ Học viện đã tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ Học viện không chỉ được thực hiện thông qua các buổi học tập, quán triệt nghị quyết mà còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên), tạp chí trực thuộc trong việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết và khuyến khích thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Đảng bộ Học viện đã luôn chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chống “diễn biến hoà bình”; chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết và đánh giá kết quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát và chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, UBKT. Đảng bộ Học viện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình triển khai thực hiện, lồng ghép với cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Học viện nhằm đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thực tiễn, trong mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với quần chúng. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho Chi bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thấy được những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, đồng thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Trong thời gian qua, tại Đảng bộ Học viện không có trường hợp cán bộ, đảngviên nào vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Đảng, pháp luật của Nhà nước
 
Báo cáo cũng nhấn mạnh, để đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, có sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Học viện; vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị đã phát huy tốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, công chức và viên chức để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. Ngoài ra, còn do, cán bộ, viên chức có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong thực tiễn, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt; sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, của cơ quan chuyên môn cấp trên và của lãnh đạo Bộ; lãnh đạo Học viện luôn đoàn kết, nhiệt tình, cùng nhau bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo, điều hành các công việc của cơ quan, đơn vị.
 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian nừa qua, Đảng bộ Học viện sẽ chủ động và thực hiện quyết liệt hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể phù hợp với tình hình chính trị và thực tiễn của Đảng bộ Học viện Tài chính.
 
Các đồng chí: Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính trao giấy khen cho các nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho: 03 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. 

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Lương Quang Hiển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó trưởng ban Khối VP Đảng - đoàn  chủ trì  Hội nghị

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Bên cạnh đó, 07 ý kiến của các đồng chí là bí thư, phó bí thư, đảng viên thuộc các chi bộ trong Đảng bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của chi bộ mình trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023…từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Học viện Tài chính trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Kết quả xuất sắc đó là phần thưởng xứng đáng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Học viện cũng như của Đảng bộ Tài chính. Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, phát huy vai trò và vị thế của Học viện Tài chính, đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính mong mốn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng xây dựng Đảng bộ thành một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, mạnh về năng lực lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu cao, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm Đào tạo Tài chính, Kế toán, ...  hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và Quốc tế.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính chân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Hưu Thân - Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính về những ý kiến đánh giá kết quả, thành tựu của Đảng bộ trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Thay mặt hội nghị, đồng chí Bí thư xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Đảng ủy Học viên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ Bộ Tài chính, để Đảng bộ Học viện Tài chính thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị; hoàn thành các mục tiêu Đại hội VI Đảng bộ Học viện đề ra, xây dựng đảng bộ thành 1 tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hàng động, mạnh về năng lực lãnh đạo và uy tín. Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1963 - 2023), sẽ làm đòn bẩy đưa HVTC lên một tầm cao mới, trở thành trung tâm đào tạo tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và Quốc tế.

Một số hình ảnh tiểu biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên Đảng bộ HVTC

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thiều - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng BTC phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Lương Quang Hiển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó trưởng ban Khối VP Đảng - đoàn  phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Khoa Thuế - Hải quan phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Duy Vĩnh - Bí thư chi bộ Khoa TCQT, Phó Trưởng khoa TCQT  phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí  Vũ Thị Vinh  -  Trưởng khoa Lý luận chính trị  phát biểu

Đồng chí Nguyễn Hồ Phi Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch Công đoàn Học viện tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn thanh niên HVTC tham luận tại Hội nghị

Văn phòng Đảng ủy
Số lần đọc: 2348
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết