Tìm
English
Thứ bảy, 21/03/2020 - 22:21

Thông báo Về việc hướng dẫn cung cấp thông tin y tế phòng chống dịch Covid-19
Kính gửi: - Trưởng các đơn vị thuộc Học viện; - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT- CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cung cấp thông tin y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học phục vụ công tác theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe người dân. Ban phòng chống dịch Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thông báo đến CBVC thuộc đơn vị quản lý; Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện thông báo đến sinh viên toàn Học viện thực hiện cung cấp thông tin y tế trên ứng dụng NCOVI do Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khuyến cáo (có hướng dẫn kèm theo).

Đề nghị các đơn vị trong Học viện nghiêm túc thực hiện.

 

Trạm Y tế
Số lần đọc: 436

Danh sách liên kết