Tìm
English
Thứ tư, 29/04/2020 - 18:9

TB: v/v tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến
Số: 464/TB-HVTC ngày 29 tháng 4 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo Học kỳ II năm học 2019-2020,  Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 04/5/2020 đến ngày 11/5/2020 đối với các hệ đào tạo đại học.

2. Đến ngày 11/5/2020 nếu dịch bệnh được kiểm soát sẽ thực hiện học tập trung tại Học viện đối với các môn học/học phần còn tiếp tục học từ ngày 12/5/2020 đến ngày 20/5/2020. Thi kết thúc học phần/môn học Học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 21/5/2020 đến ngày 03/7/2020 (lịch chi tiết thông báo sau) theo hình thức tại Thông báo số 436/TB-HVTC ngày 24/4/2020.

3. Đến ngày 11/5/2020 nếu dịch bệnh chưa kiểm soát được sẽ thực hiện học trực tuyến đối với các môn học/học phần còn tiếp tục học từ ngày 12/5/2020 đến ngày 20/5/2020. Thi kết thúc học phần/môn học Học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 21/5/2020 đến ngày 03/7/2020  cũng theo hình thức tại Thông báo số 436/TB-HVTC ngày 24/4/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên hệ theo số điện thoại: 0961.481.086 hoặc 0967.684.086 để được giải đáp kịp thời./.

Số lần đọc: 7986

Danh sách liên kết