Tìm
English
Thứ năm, 07/05/2020 - 21:57

TB: v/v thay đổi hình thức giảng dạy và học tập
Số: 491/TB-HVTC ngày 07 tháng 5 năm 2020

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 22019-2020, Học viện Tài chính thông báo:

1. Thực hiện hình thức giảng dạy và học tập tập trung tại Học viện đối với các học phần thuộc giai đoạn 3 của hệ Đại học chính quy (bao gồm cả phần thực hành Bóng chuyền, Bóng rổ) từ ngày 12/5/2020 đến ngày 20/5/2020.

2. Tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 12/5/2020 theo lịch giảng đã công bố đối với các học phần:  

- Của các lớp hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2;

- Học lại, học cải thiện điểm của hệ Đại học chính quy;

- Thể dục phát triển chung của hệ Đại học chính quy.

3. Trạm Y tế phối hợp cùng Ban Quản trị thiết bị tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi sinh viên trở lại học tập tập trung theo Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ban CTCT&SV phối hợp với các Khoa quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên theo dõi và thường xuyên nhắc nhở sinh viên hạn chế tiếp xúc giữa sinh viên các lớp với nhau và chỗ đông người.

5. Ban QLĐT thống kê, tổng hợp số liệu sinh viên tham gia học tập tập trung, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Học viện để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Trạm Y tế Học viện đảm bảo nguồn nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại học tập tập trung./.

Số lần đọc: 10278

Danh sách liên kết