Tìm
English
Thứ ba, 08/09/2020 - 14:56

Thông báo Về việc Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện của sinh viên hệ Liên thông đại học và hệ Đại học văn bằng 2
Số: 168/TB-KT&QLCL ngày 08 tháng 9 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo thời gian tối đa để sinh viên các lớp: BC17.21.01, LC19/15.04, LC19/21.16, LC20.21.01-03 hoàn thành chương trình đào tại Học viện Tài chính là hết tháng 9/2020 (có danh sách sinh viên kèm theo);

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị Ban Công tác chính trị & sinh viên và cố vấn học tập của sinh viên hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2 (chuyên viên: Ban Quản lý đào tạo, Khoa Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị) liên hệ với các sinh viên có tên trong danh sách, xác nhận bằng văn bản về việc đã thông báo cho sinh viên và gửi về Ban Khảo thí & QLCL trước ngày 25/9/2020.

Hết thời hạn trên (tháng 9/2020), Học viện Tài chính sẽ ra Quyết định xoá tên sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và hết thời gian đào tạo tại Học viện khỏi danh sách đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng để giải quyết kịp thời.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 673

Danh sách liên kết