Tìm
English
Thứ năm, 08/10/2020 - 10:43

TB V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học;

Trên cơ sở nội dung quy định tại Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 475/QĐ-HVTC ngày 12/5/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Học viện Tài chính.

Để kịp thời ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Học viện Tài chính phù hợp quy định của Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT, các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Học viện, Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện theo các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức trong đơn vị đối với dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (dự thảo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện).

2. Tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức cán bộ, chậm nhất vào ngày 15/10/2020, để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc đối với giảng viên (đồng thời gửi file mềm qua email: phanthithuy@hvtc.edu.vn)

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1452
Thông báo

Danh sách liên kết