Tìm
English
Thứ hai, 11/01/2021 - 17:34

Thông báo V/v kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
Số: 26/TB-HVTC ngày 11 tháng 01 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Ngày 11/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Học viện Tài chính năm 2020 thành lập theo Quyết định số 03/HVTC-TCCB ngày 04/01/2021 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Học viện Tài chính đối với 01 hồ sơ. Kết quả hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành KH xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.

Vũ Duy Nguyên

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

7/7/7

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo kết quả họp xét đến các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể viên chức và người lao động được biết.

Nếu các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh, đề nghị gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 26/01/2021.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1206

Danh sách liên kết