Tìm
English
Thứ ba, 26/01/2021 - 10:44

TB Về việc xét công nhận điều kiện thực tập cuối khóa Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 1
Số: 71/TB-HVTC ngày 25 tháng 01 năm 2020

Căn cứ Kết luận số 59/TB-HVTC ngày 20/01/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc xét công nhận điều kiện thực tập cuối khóa Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 1;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 1;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng  - Ủy viên Thường trực hội đồng, thông báo:

1. 3.442 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 1 đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

2. 112 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 1 chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

(Có danh sách sinh viên đủ và chưa đủ điều kiện thực tập kèm theo)

Ban CTCTSV
Số lần đọc: 1281

Danh sách liên kết