Tìm
English
Thứ năm, 25/02/2021 - 10:15

Thông báo Về việc xét công nhận điều kiện thực tập cuối khóa Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 2
Số: 141/TB-HVTC ngày 25 tháng 2 năm 2021

Căn cứ Kết luận số 117/TB-HVTC ngày 22/02/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc xét công nhận điều kiện thực tập cuối khóa Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 2;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng  - Ủy viên Thường trực hội đồng, thông báo:

1. 28 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2 đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

2. 5 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2 chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

(Có danh sách sinh viên đủ và chưa đủ điều kiện thực tập kèm theo)

Tải DS sinh viên đủ điều kiện thực tấp tốt nghiệp 

Tải DS sinh viên không đủ điều kiện thực tấp tốt nghiệp 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 971

Danh sách liên kết