Tìm
English
Thứ bảy, 13/03/2021 - 8:49

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2020
Số: 225/HVTC-TCCB ngày 12 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Quyết định số 392/QĐ-BTC ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015.

Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp danh sách đề nghị NLTH năm 2020 như sau:

- Tổng số VC, LĐHĐ của Học viện tính đến 31/12/2020 là: 656 người

- Chỉ tiêu được nâng bậc lương trước hạn 2020 là: 10% x 656 = 66 người

- Tổng số cá nhân được đề nghị NLTH từ các đơn vị là: 115 người

 Căn cứ cấp độ thành tích của các cá nhân và nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 05/3/2021 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2020,

Ban TCCB thông báo đến các đơn vị kết quả dự kiến NLTH 2020:

1. Danh sách cá nhân dự kiến được NLTH-2020: 66 người (Biểu 01)

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện NLTH-2020 nhưng vượt quá chỉ tiêu: 49 người (Biểu 02) (có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 của Hội đồng. Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cuộc họp cho viên chức và người lao động trong đơn vị biết. Mọi ý kiến thắc mắc, đơn vị gửi về Ban TCCB trước ngày 18/3/2021, liên hệ trực tiếp đ/c Thủy, ĐT: 024.3219.1983; DĐ 0396.927.899

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1419

Danh sách liên kết