Tìm
English
Thứ năm, 08/04/2021 - 9:41

Thông báo V/v xét, công nhận sáng kiến năm học 2020 - 2021
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng Học viện hướng dẫn về việc lập báo cáo và duyệt sáng kiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp là chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm đề tài, đề án cấp Viện Kinh tế - Tài chính, Viện Đào tạo quốc tế; cấp Học viện trở lên: Được công nhận tương đương sáng kiến tương ứng với cấp độ của đề tài/ đề án.

Các chủ nhiệm thực hiện lập Báo cáo tóm tắt đề tài, đề án tối đa 02 trang A4; minh chứng kèm theo là Kết luận nghiệm thu đề tài, đề án.

2. Đối với các trường hợp tham gia thực hiện các công trình khoa học, nhưng không phải là chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm đề tài, đề án cấp Viện Kinh tế - Tài chính, Viện Đào tạo quốc tế hoặc cấp Học viện trở lên: để được công nhận sáng kiến, thực hiện lập báo cáo sáng kiến, có xác nhận của Chủ nhiệm công trình, gửi Hội đồng sáng kiến Học viện xét, công nhận.

Minh chứng kèm theo là Kết luận nghiệm thu đề tài, đề án, giáo trình hoặc bản photo các trang bìa và lời nói đầu của sách/ giáo trình hoặc bản photo mục lục và nội dung bài báo khoa học.

3. Đối với các sáng kiến là giải pháp quản lý hoặc bài báo khoa học: báo cáo sáng kiến phải được xác nhận của Trưởng đơn vị.

4. Các báo cáo tóm tắt đề tài, đề án hoặc báo cáo sáng kiến cần trình bày đầy đủ các nội dung theo mẫu (Tải mẫu 01, 02, 03 đính kèm), trong đó chú trọng nêu rõ mức độ và phạm vi ảnh hưởng của kết quả đề tài, đề án hoặc sáng kiến trong thực tiễn.

5. Thời gian tính xét duyệt sáng kiến:

Thời gian được tính xét báo cáo sáng kiến năm học 2020-2021: từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021.

6. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến của đơn vị gồm:

- Báo cáo tóm tắt đề tài, đề án (mẫu 01);

- Báo cáo sáng kiến cấp cơ sở (mẫu 02);

- Báo cáo sáng kiến cấp Bộ/Toàn quốc (mẫu 03);

- Tài liệu minh chứng kèm theo: Kết luận nghiệm thu đề tài, đề án, giáo trình, bài báo,…

- Bản tổng hợp (Mẫu 04).

6. Hồ sơ của các đơn vị gửi về phòng 105, Văn phòng Học viện trước 15h ngày 26/4/2021 để tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến Học viện xem xét, quyết định./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2687

Danh sách liên kết