Tìm
English
Thứ tư, 21/07/2021 - 10:30

TB: v/v Tổ chức đăng ký học phần/môn học Giáo dục thể chất theo HTTC học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 788/TB-HVTC ngày 21 tháng 07 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/05/2021 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 đối với các hệ đào tạo; Thông báo số 1182/TB-HVTC ngày 17/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy học phần/môn học Giáo dục thể chất;    

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức đăng ký học học phần/môn học Giáo dục thể chất Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

I- Thời gian học và đối tượng đăng ký học

1. Thời gian học:

- Giai đoạn 1: 02/08 - 25/09/2021 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Giai đoạn 2: 14/10 - 01/12/2021 (trừ thời gian nghỉ lễ).

Sinh viên xem thời khóa biểu học phần/môn học Giáo dục thể chất trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn trước khi đăng ký học.

2. Đối tượng đăng ký học:

- Hệ Đại học chính quy (chương trình chuẩn) khóa 56, 57 và 58;   

II- Tổ chức đăng ký

1. Lịch đăng ký:

TT

Đối tượng

sinh viên đăng ký

Thời gian đăng ký học

Cổng thông tin đăng ký học

1

- CQ56, CQ57, CQ58 chương trình chuẩn

Lần 1: 25/07/2021

Lần 2: 26/07/2021

Lần 3: 27/07/2021

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 
2. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên thuộc đối tượng đăng ký chủ động xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học phần/môn học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2021 - 2022 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình. Căn cứ kết quả sinh viên đã đăng ký học học phần/môn học Giáo dục thể chất, Ban Quản lý đào tạo chủ động xử lí kết quả sau đăng ký bố trí thêm hoặc dồn khối giảng phù hợp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy để hạn chế việc tiếp xúc tập trung đông người và đảm bảo an toàn phòng dịch, đề nghị sinh viên nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học, liên hệ với Ban Quản lý đào tạo qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại: 0912 50 1985 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên.

3. Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2021 - 2022.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2021 - 2022 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 26877
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết