Tìm
English
Thứ sáu, 23/07/2021 - 15:43

TB Về việc tổ chức đăng ký thi lại và phương thức nộp lệ phí thi đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi
Số: 99/TB-KT&QLCL ngày 23 tháng 07 năm 2021

Căn cứ thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/07/2021 của Ban Quản lý đào tạo về việc thông báo Lịch thi lại học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Thời gian tổ chức, hình thức thi và hội trường thi lại:

- Thời gian tổ chức và hình thức thi: theo thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/07/2021 của Ban Quản lý đào tạo.

- Hội trường thi lại chi tiết: Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi do ban Khảo thí & QLCL công bố trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi.

2. Đối tượng dự thi và thủ tục đăng ký thi lại:

2.1. Đối với sinh viên học chính khóa trong HK 2 năm học 2020 - 2021 (theo lớp tín chỉ): Sinh viên không phải đăng ký thi. 

- Sinh viên Hệ ĐHCQ Khóa 58 thi lại theo Chuyên ngành/Lớp mới.

2.2. Đối với sinh viên các Khóa/Chuyên ngành; Sinh viên các lớp học lại, cải thiện, học bù, học ghép lớp chính khóa còn quyền thi các học phần/môn học ở các học kỳ trước (thi trái tuyến): Sinh viên phải đăng ký thi.

- Thời gian đăng ký từ 25-26/07/2021 (sinh viên phải đảm bảo không trùng lịch thi với các học phần khác).

- Sinh viên chỉ được đăng ký các môn thi có trong lịch thi tại thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/07/2021 của Ban Quản lý đào tạo và dự thi theo lịch thi chi tiết của Ban Khảo thí & QLCL (trên lịch thi được ghi rõ ký hiệu: TT - trái tuyến)

- Cách thức đăng ký:

+ Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa 54,55,56,57,58; Liên thông đại học chính quy các Khóa LC20,21,22,23 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa BC17,18,19,20: đăng ký thi trái tuyến qua hệ thống đăng ký tín chỉ của sinh viên (hướng dẫn đăng ký qua phần mềm -  phụ lục 01).

+ Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa từ 53, Liên thông đại học chính quy các khóa từ LC19 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa từ BC16 trở về trước (còn thời gian đào tạo tại Học viện): đăng ký thi trái tuyến qua Email (hướng dẫn đăng ký qua email - phụ lục 02).

2.3. Nộp lệ phí thi lại:

- Sinh viên thuộc đối tượng mục 2.1: Hệ ĐHCQ nộp lệ phí thi cho Văn phòng khoa quản lý sinh viên, Hệ LTĐH, VB2 nộp lệ phí thi cho Đơn vị liên kết đào tạo.

- Sinh viên thuộc đối tượng mục 2.2 nộp lệ phí thi lại qua tài khoản Ngân hàng của Chuyên viên Ban Khảo thí & QLCL quản lý các Khóa (hướng dẫn nộp lệ phí thi lại - phụ lục 03).

- Thời gian nộp lệ phí thi chậm nhất ngày 01/08/2021.

3. Hình thức nộp bài:

- Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa 54,55,56,57,58; Liên thông đại học chính quy các Khóa LC20,21,22,23 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa BC17,18,19,20: Nộp bài qua hệ thống tín chỉ của sinh viên (hướng dẫn nộp bài thi lại qua phần mềm - phụ lục 04).

- Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa từ 53, Liên thông đại học chính quy các khóa từ LC19 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa từ BC16 trở về trước (còn thời gian đào tạo tại Học viện): Nộp bài qua Email của Bộ môn (các bước thực hiện sẽ được Bộ môn hướng dẫn trong thời gian tổ chức thi)

* Ghi chú:  

- Lệ phí thi lại được thu theo quy chế hiện hành (30.000đ/môn thi).

- Sinh viên cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo các số điện thoại như sau:

* Hệ ĐHCQ Khóa 54,58: Đ/c Huệ - SĐT: 0906.009.596

* Hệ ĐHCQ Khóa 51,55: Đ/c Hương - SĐT: 0915.137.068

* Hệ ĐHCQ Khóa 52,56: Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361

* Hệ ĐHCQ Khóa 53,57: Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330

* Hệ LTĐH chính quy và VB2 chính quy: Đ/c Thu - SĐT 0988.262.942

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 9760

Danh sách liên kết