Tìm
English
Thứ năm, 07/10/2021 - 11:3

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 09/2021 và Kế hoạch công tác tháng 10/2021
Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2021

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 09/2021:

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2021, các đơn vị đã khẩn trương thúc đẩy triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ. Các đơn vị thuộc Học viện và cán bộ, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền về phòng chống dịch COVID - 19, đồng thời với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Học viện đã hoàn thành công tác tuyển sinh đại học chính quy khóa 59 với chất lượng cao nhất, là một trong ba trường ĐH trong khối các trường kinh tế có ngưỡng điểm chuẩn xét trúng tuyển cao nhất, góp phần nâng cao và khẳng định vị thế của Học viện Tài chính trong khối các trường ĐH nói chung. Tuy dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng trên cơ sở ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, Học viện đã tổ chức thành công Lễ khai giảng và kí giao ước thi đua năm học mới 2021-2022 trang trọng, tạo những xung lực mới trên mọi mặt công tác của Học viện; tỷ lệ CBVC của Học viện đã thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao; triển khai sớm và linh hoạt công tác đánh giá, xét điểm rèn luyện sinh viên;... (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 10/2021

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 10/2021 cũng như kế hoạch Quý IV/2021 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các đơn vị phối hợp, tổ chức Lễ khai giảng khóa học hệ đại học chính quy CQ59, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo sự trang trọng, thân thiện, phấn chấn, tạo được sự hứng khởi, hào hứng cho thế hệ sinh viên mới CQ59 của Học viện, vừa bước vào một chặng đường mới.

2. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thành trình Ban Giám đốc ban hành Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy ở Học viện theo quy định mới, để kịp thời áp dụng quy chế mới từ khóa sinh viên CQ59.

3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan sớm ổn định việc phân lớp, xem xét sắp xếp lịch học cho sinh viên CQ59 một cách phù hợp; đồng thời lên thời khóa biểu dự kiến cho toàn khóa.

4. Khoa Sau đại học chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức kỳ tuyển sinh hệ cao học đợt 2 năm 2021 đúng quy chế, đảm bảo nghiêm yêu cầu phòng chống dịch. Khẩn trương hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Học viện theo quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đồng thời, phối hợp cùng các đơn vị và toàn thể CBGV Học viện tiếp tục tăng cường lan tỏa rộng rãi công tác tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 của Học viện với một số điểm mới về quy chế.

5. Ban Khảo thí và QLCL chủ trì, sớm đề nghị thành lập Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục của Học viện. Bám sát tiến độ để thúc đẩy kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo hệ đại trà còn lại của Học viện.

6. Ban Khảo thí và QLCL phối hợp các đơn vị, bám sát các quy định liên quan về chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra đối với sinh viên, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cụ thể, chi tiết các quy định đến toàn thể sinh viên các khóa, các chương trình đào tạo tương ứng.

7. Phối hợp các đơn vị liên quan, các Khoa và Bộ môn, thực hiện soát xét, đánh giá về hình thức thi trực tuyến để có sự điều chỉnh, hoàn thiện đảm bảo đúng quy chế, phù hợp thực tiễn và hiệu quả. Khẩn trương hoàn thành công tác xét phân loại kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021 làm cơ sở phục vụ các Khoa quản lý sinh viên tổ chức tổng kết, đánh giá với khối sinh viên.

8. Ban Quản lý khoa học phối hợp các đơn vị tăng cường lan tỏa kết quả Hội thảo quốc tế SEDBM lần thứ 4, năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các Hội thảo quốc gia, quốc tế của Học viện.

9. Đôn đốc thực hiện các hoạt động NCKH sinh viên năm 2021 bám sát tiến độ và kế hoạch. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức NCKH của sinh viên được công nhận gắn với yêu cầu của chuẩn đầu ra, nhất là đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao.

10. Khẩn trương triển khai tổng hợp đề xuất và thông báo định hướng nghiên cứu năm 2022 của Học viện, làm cơ sở xây dựng và phê duyệt giao nhiệm vụ NCKH năm 2022 đúng tiến độ cho cán bộ, giảng viên Học viện.

11. Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng theo Đề án đã được Bộ Tài chính phê duyệt và kế hoạch đã thông báo.

12. Phối hợp Ban điều hành CLC và các Khoa, Bộ môn thực hiện soát xét tiêu chuẩn giảng dạy các hệ đào tạo, nhất là chương trình đào tạo chất lượng cao của đội ngũ giảng viên để có kế hoạch bồi dưỡng, hoàn thiện phù hợp.

13. Ban Quản trị thiết bị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tiếp nhận, sử dụng cơ sở vật chất mới tại số 179 Đội Cấn, quận Ba Đình theo đúng quyết định của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

14. Ban Tài chính kế toán, Ban Quản trị thiết bị và các đơn vị thuộc Học viện tiếp tục bám sát kế hoạch, tổ chức đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, các nguồn kinh phí, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đặt ra.

15. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tự chủ với cấp độ tự chủ phù hợp, trình Bộ Tài chính xem xét quyết định theo quy định.

16. Các đơn vị thuộc Học viện và cán bộ, viên chức t iếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bám sát và tuyên truyền sâu rộng các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 351

Danh sách liên kết