Tìm
English
Thứ năm, 02/12/2021 - 10:39

TB V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên CQ57,CQ58,CQ59 thực hiện kê khai thông tin lý lịch sinh viên qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (mục sửa thông tin).

thời gian kê khai thông tin từ ngày 13/12/2021 đến ngày 22/12/2021.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ56, CQ57, CQ58, CQ59 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

3. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ I năm học 2021-2022

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ56

Từ ngày 13/12 đến ngày 14/12/2021

 

CQ57

Từ ngày 15/12 đến ngày 16/12/2021

 

CQ58

Từ ngày 17/12 đến ngày 19/12/2021

 

CQ59

Từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2021

 

4.Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022 hoàn thành trước ngày 30/12/2021.

Tài liệu HĐ cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (phòng 100 nhà hiệu bộ đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 8971

Danh sách liên kết