Tìm
English
Thứ sáu, 25/02/2022 - 14:4

TB: Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 – Chương trình 2 Đủ và không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
TB: Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 – Chương trình 2 Đủ và không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp

Căn cứ Thông báo kết luận số 159/TB-HVTC ngày 24/02/2022 của Hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 56 - Chương trình 2;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 – Chương trình 2

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng – Ủy viên Thường trực Hội đồng thông báo:

1. Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 (Chương trình 2) đủ điều kiện thực tập cuối khóa: 10 sinh viên (Có danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập kèm theo).

2. Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 (Chương trình 2) chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa: 14 sinh viên (Có danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập kèm theo).

TẢI VỀ

Chi tiết thông báo

Sinh viên đủ ĐK - TTTN-21-2021-2022

Sinh viên không đủ ĐK - TTTN-21-2021-2022.xls

Số lần đọc: 2066

Danh sách liên kết