Tìm
English
Thứ tư, 27/04/2022 - 15:13

Thông báo V/v kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
Số: 414 /TB-HVTC ngày 27 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Tài chính năm 2021 thành lập theo Quyết định số 308/HVTC-TCCB ngày 18/4/2022 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Tài chính đối với 02 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm (01 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư và 01 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư). Kết quả 02 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành KH xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt

1.

Chúc Anh Tú

Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

6/6

2.

Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

6/6

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo kết quả họp xét đến các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể viên chức và người lao động được biết.

Nếu các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh, đề nghị gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 12/05/2022.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 3836

Danh sách liên kết