Tìm
English
Thứ năm, 04/08/2022 - 10:42

CV v/v chuẩn bị xóa tên sinh viên hệ ĐHCQ khóa 54 hết thời hạn hoàn thành chương trình đào tạo
Số: 117/KT&QLCL Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Để chuẩn bị ra quyết định xóa tên sinh viên do hết thời hạn tối đa hoàn thành chương trình (T9/2022) của sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 54, Ban Khảo thí & QLCL báo cáo Ban Giám đốc Học viện và kính gửi các đơn vị danh sách sinh viên nợ các học phần/môn học của hệ ĐHCQ Khóa 54 (có danh sách chi tiết kèm theo) tới thời điểm hiện tại. Đề nghị các đơn vị liên quan như sau:

- Ban Công tác CT&SV rà soát kiểm tra, xác nhận những trường hợp sinh viên thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng có trong danh sách (ghi rõ đối tượng ưu tiên).

- Các Khoa QLSV là đầu mối liên lạc với sinh viên và gia đình sinh viên. Xác nhận vào từng trường hợp sinh viên có trong danh sách (ghi chi tiết: SĐT liên lạc, xác nhận liên lạc) nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022.

- Ban Quản lý đào tạo phối hợp tạo điều kiện cho sinh viên học trả nợ các học phần/môn học nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị chuyển danh sách có xác nhận về Ban Khảo thí & QLCL chậm nhất 17h ngày 20/8/2022 (chuyên viên Nguyễn Thị Kim Loan 0982 555 390 hoặc chuyên viên Nguyễn Thị Huệ 0906 00 95 96).

Ban Khảo thí & QLCL có trách nhiệm căn cứ vào danh sách xác nhận của các đơn vị, kiểm tra đối chiếu, đảm bảo tính chính xác và soạn thảo tờ trình, quyết định xóa tên của sinh viên hệ ĐHCQ Khóa CQ54 do hết thời hạn tối đa hoàn thành chương trình để trình Ban Giám đốc Học viện khi thời hạn của sinh viên học tại Học viện đã hết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị!

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 2323

Danh sách liên kết