Tìm
English
Thứ ba, 13/09/2022 - 13:56

Kết luận Hội nghị đại biểu viên chức Học viện Tài chính và tổng kết năm học 2021-2022
Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức Học viện tài chính và tổng kết năm học 2021-2022. Sau khi nghe các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; Báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân 2021-2022; Báo cáo công khai tài chính năm học 2021-2022 và các ý kiến phát biểu của một số đơn vị thuộc Học viện, Giám đốc Học viện đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của tất cả các đơn vị, cá nhân của Học viện đã đạt được trong năm học 2021-2022; thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng, định hướng đúng đắn của Hội đồng trường, sự điều hành phù hợp của Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện. Các báo cáo và ý kiến đưa ra tại Hội nghị được các đại biểu tại Hội nghị đồng tình và nhất trí cao.

2. Phát huy thành tích năm học 2021-2022, năm học 2022-2023 Lãnh đạo Học viện đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Học viện Tài chính phải tăng cường đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, công tác chính trị, tư tưởng

Tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đặc biệt là Quyết nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Học viện nói chung, các đơn vị thuộc Học viện Tài chính nói riêng.

Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Học viện; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh trong toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên; phấn đấu 100% viên chức, người lao động, sinh viên, học viên toàn Học viện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; Giữ vững danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh” của các chi bộ, Đảng bộ Học viện Tài chính.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng cao các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; “Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí”, “Toàn dân tham gia phòng chống Covid - 19”, các cuộc vận động được Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển. Tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể viên chức, người lao động, thực hiện tốt kỷ luật lao động, các nội quy, quy chế; nâng cao công tác chính trị tư tưởng và thực hiện tốt kỷ luật phát ngôn trong toàn Học viện. 

Thứ hai, chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác tuyển sinh: Chủ động triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao. Tăng cường hoạt động thông tin, quảng bá để tuyển sinh các hệ, các chương trình đào tạo.

Công tác quản lý đào tạo: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý nhằm nâng cao chất lượng các hệ đào tạo. Cải tiến việc lập kế hoạch đào tạo đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tiến độ và hiệu quả.

Hoàn thiện và trình ban hành quy chế đào tạo đại học theo Thông tư 08/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ban hành “Quy định về liêm chính học thuật tại Học viện Tài chính”.

Hoàn thiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, hệ đào tạo từ xa,  hệ ĐHCQ hệ LTĐH, ĐHVB2, học cùng lúc 2 CT và chất lượng cao.

Tổ chức công tác giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, xét tốt nghiệp định kỳ cho sinh viên đúng quy định và tiến độ.

Công tác khảo thí và quản lý chất lượng: Tiếp tục thực hiện các công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2022-2023. Tập trung chú trọng vào một số công tác lớn như:

Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm định, đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kế toán; tổ chức tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng mới phục vụ công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Tiếp tục thực hiện các công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2022-2023.

Công tác quản lý sinh viên: Tổ chức tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập và các hoạt động xã hội của sinh viên theo quy định của pháp luật; Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện.

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng hướng đến nhu cầu xã hội. Khai thác các chương trình hiệu quả, loại bỏ những chương trình không còn phù hợp.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học:

Chủ động sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học trong cán bộ, viên chức và sinh viên; tiếp tục nâng cao chất lượng các bài báo được đăng ở tạp chí của Học viện; khuyến khích các công trình, bài báo viết đăng các tạp chí quốc tế; tăng cường Hội thảo khoa học để định hướng đối với các công trình khoa học đăng trên tạp chí quốc tế; xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy. Tập hợp và đề xuất với lãnh đạo Học viện hỗ trợ kinh phí phù hợp hơn cho các công bố quốc tế.

Về hoạt động hợp tác quốc tế: Bám sát kế hoạch đối ngoại năm 2021-2022 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, tổ chức thực hiện 100% hoạt động đúng nội dung, tiến độ và chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và các bộ ngành liên quan, cụ thể:

Triển khai các công việc liên quan đến xây dựng đề xuất khoản vay vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án “Phát triển, mở rộng Học viện Tài chính”.

Tích cực, chủ động tìm kiếm, kết nối với một số trường đại học quốc tế trong khu vực và trên thế giới để trao đổi đề xuất hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết nối các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới.

Quản trị trang web tiếng Anh của Học viện Tài chính và phần thông tin HVTC tại website Studyinvietnam.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bao gồm xây dựng nội dung, chương trình hợp tác liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) và LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc).

Thứ ba, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ

Về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự của các đơn vị thuộc Học viện, hoàn thiện, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Học viện, đảm bảo bộ máy tổ chức của Học viện vận hành hiệu quả, đủ lực lượng cán bộ đáp ứng nhiệm vụ đặt ra đáp ứng yêu cầu và chiến lược phát triển của Học viện.

Hội đồng trường của Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã được kiện toàn. Tiếp tục triển khai tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, công tác bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo. Tham mưu cho Giám đốc Học viện bổ nhiệm kịp thời viên chức lãnh đạo đáp ứng nhu cầu công việc của các đơn vị thuộc Học viện.

Triển khai thực hiện Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, viên chức quản lý trong Học viện sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xây dựng Đề án thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về công tác thực hiện quy chế dân chủ: tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong Học viện. Tăng cường đối thoại dân chủ giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn với cán bộ, viên chức, sinh viên và học viên.

Thứ tư, công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất

Về công tác tài chính

Theo Quyết định số 738/QĐ-BTC ngày 12/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 cho Học viện Tài chính là đơn vị sự nghiệp công tự đẩm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2).

Tuy nhiên, trong năm học 2021-2022, Học viện Tài chính vẫn thực hiện phương án tự chủ tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên, trong đó: Khối đào tạo và Viện Đào tạo quốc tế có nguồn thu học phí, hoạt động đào tạo được để lại chi theo chế độ; Riêng Viện Kinh tế - Tài chính không tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng dự toán NSNN & chấp hành dự toán NSNN được giao theo Luật NS, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Công tác chi hoạt động, thực hiện chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước, đảm bảo về chế độ lương, phụ cấp các khoản thu nhập khác cho viên chức; thực hiện mua sắm, sửa chữa lớn và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Nhà nước và dự toán cấp trên giao.

Tiếp tục duy trì việc quản lý tài sản theo phầm mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính và nhà nước về  mua sắm, quản lý tài sản cố định.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất; bố trí đầy đủ hội trường, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động quản lý, đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính.

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Học viện Tài chính - ĐTXD khối giảng đường A, B, C, D, dự kiến đưa vào sử dụng khối giảng đường A-B trong đầu năm học 2022-2023. Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Học viện Tài chính - ĐTXD khối nhà hiệu bộ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, xây dựng kế hoạch và giải pháp bảo đảm mạng tin học nội bộ của Học viện hoạt động ổn định, an toàn và bảo đảm an ninh. Hoàn thiện các phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo, quản lý thi khi Học viện tăng cường giảng dạy và học tập trực tuyến.

Thứ năm, công tác thanh tra

Công tác thanh tra được tăng cường, ngoài việc thực hiện thanh kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch, Học viện còn tổ chức các đợt thanh tra đột xuất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thanh tra giáo dục, Ban Thanh tra nhân dân và các bộ phận quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Học viện;

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ, viên chức, sinh viên về công tác tổ chức và công tác đào tạo của Học viện

Thứ sáu, công tác Đảng, đoàn thể

Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Nắm bắt kịp thời tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên để thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Giáo dục, bồi dưỡng viên chức, người lao động, sinh viên, học viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên Học viện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho toàn thể viên chức, sinh viên trong các ngày lễ lớn của đất nước. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ, viên chức, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên Học viện; tạo sự đồng thuận trong tổ chức vì mục tiêu chung của Học viện.

Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Bộ Tài chính phát động, tổ chức. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc; Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng.

Thứ bẩy, công tác thi đua, khen thưởng

Trong năm học, các đơn vị chức năng như Văn phòng HV, Ban TCCB, Trạm Y tế,... đã bám sát các hướng dẫn, quy định của cấp trên hoàn thành các Báo cáo công tác theo định kỳ cũng như đột xuất đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; tích cực hướng ứng các phong trào thi đua do Bộ, ngành phát động.

Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm và đột xuất đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, hiệu quả. Tiếp tục đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước.

Tuyên truyền sâu rộng về quá trình hoạt động, vai trò vị thế của Học viện. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua trong toàn Học viện chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính (1963-2023).

Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy Học viện, Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Chi ủy các Chi bộ; sự quản lý điều hành linh hoat, phù hợp hiệu quả của Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị trong Học viện; sự động viên thi đua kịp thời của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện và Công đoàn bộ phận. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, đoàn kết, chắc chắn Học viện sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phối hợp công tác theo quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ được giao; với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã đặt ra vì sự phát triển bền vững của Học viện Tài chính.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1036

Danh sách liên kết