Tìm
English
Thứ sáu, 07/10/2022 - 15:17

Danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa CQ57 (Chất lượng cao) đủ và không đủ điều kiện thực tập cuối khóa
Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

367 sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 57 (Chất lượng cao) đủ điều kiện thực tập cuối khóa. (Có danh sách kèm theo)

05 sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa CQ57 (Chất lượng cao) không đủ điều kiện thực tập cuối khóa. (Có danh sách kèm theo)

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 2481

Danh sách liên kết