Tìm
English
Thứ ba, 22/11/2022 - 11:41

Thông báo V/v kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022
Số: 1258 /TB-HVTC ngày 22 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Ngày 22/11/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Học viện Tài chính năm 2022 thành lập theo Quyết định số 1376/HVTC-TCCB ngày 21/11/2022 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Học viện Tài chính đối với 02 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022. Kết quả 02 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành KH xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.

Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

7/7/7

2.

Nguyễn Đào Tùng

Phó giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

7/7/7

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo kết quả họp xét đến các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể viên chức và người lao động được biết.

Nếu các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh, đề nghị gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức cán bộ trước 17h00’ ngày 06/12/2022.

Tải Thông báo

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1256

Danh sách liên kết