Tìm
English
Thứ năm, 01/12/2022 - 14:36

TB V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023
Số: 62/TB-CTCT&SV ngày 01 tháng 12 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên CQ58,CQ59,CQ60 thực hiện kê khai thông tin lý lịch sinh viên qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (mục sửa thông tin).

Thời gian kê khai thông tin từ ngày 14/12/2022 đến ngày 21/12/2022.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ57, CQ58, CQ59,CQ60 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

3. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ I năm học 2022-2023

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ57

Từ ngày 12/12 đến ngày 13/12/2022

 

CQ58

Từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2022

 

CQ59

Từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2022

 

CQ60

Từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2022

 

4.Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

Tài liệu HĐ cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (P.100 nhà hiệu bộ, đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2022-2023 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 30166

Danh sách liên kết