Tìm
English
Thứ ba, 20/12/2022 - 9:9

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 12/2022)
Số: 243/TB-KT&QLCL ngày 19 tháng 12 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 và số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai và hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ thông báo số 215/TB-KT&QLCL ngày 22/11/2022 của Ban Khảo thí & QLCL về việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 12/2022);

Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

1. Danh sách sinh viên đã nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2022:

            - Hệ ĐHVB2 (loại hình ĐTCQ): 01 sinh viên

- Khóa CQ53: 03 sinh viên

            - Khóa CQ54: 11 sinh viên

            - Khóa CQ55: 33 sinh viên

            - Khóa CQ56: 127 sinh viên

Danh sách gồm 175 sinh viên (có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Sinh viên kiểm tra thông tin trên danh sách. Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý của khóa liên quan theo số điện thoại (trước 17h00 ngày 20/12/2022):

TT

Khóa học

Điện thoại

1

CQ53

0979.435.330

Cô Quỳnh

2

CQ54

0982.555.390

Cô Loan

3

 CQ55

0983.230.579

Cô Thanh

4

CQ56

0984.030.672

Cô Thủy

5

ĐH B2

0912.657.738

Cô Liên

3. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn và thời gian đã được thông báo.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 3319

Danh sách liên kết