Tìm
English
Thứ năm, 16/02/2023 - 10:27

Thông báo về việc kết quả họp Hội đồng xét NLTH năm 2022
Số: 128/HVTC-TCCB ngày 16 tháng 02 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp danh sách đề nghị NLTH năm 2022 như sau:

- Tổng số viên chức của Học viện tính đến 31/12/2022 là: 605 người

- Chỉ tiêu được nâng bậc lương trước hạn 2021 là: 10% x 605 = 60,5 làm tròn = 61 người

- Tổng số cá nhân được đề nghị NLTH từ các đơn vị là: 114 người

 Căn cứ nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 15/02/2022 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022,

Ban TCCB thông báo đến các đơn vị kết quả dự kiến NLTH 2022:

1. Danh sách cá nhân dự kiến được NLTH-2022: 61 người (Biểu 01)

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện NLTH-2022 nhưng vượt quá chỉ tiêu: 53 người (Biểu 02) (có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 của Hội đồng. Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cuộc họp cho viên chức trong đơn vị biết. Mọi ý kiến thắc mắc, đơn vị gửi về Ban TCCB trước 17h00’ ngày 22/3/2023, liên hệ trực tiếp đ/c Thủy, ĐT: 024.3219.1983; DĐ 0396.927.899

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1421

Danh sách liên kết