Tìm
English
Thứ sáu, 17/02/2023 - 13:31

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức thi tuyển công chức năm 2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tuyển dụng công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ GDĐT năm 2023.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế và nhu cầu bổ sung công chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ GDĐT năm 2023 gồm 13 chỉ tiêu, chi tiết như sau:

- 03 chỉ tiêu công chức làm việc tại Văn phòng Bộ GDĐT;

- 01 chỉ tiêu công chức làm việc tại Vụ Giáo dục thường xuyên;

- 02 chỉ tiêu công chức làm việc tại Vụ Pháp chế;

- 01 chỉ tiêu công chức làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế;

- 03 chỉ tiêu công chức làm việc tại Cục Công nghệ thông tin;

- 03 chỉ tiêu công chức làm việc tại Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Chi tiết nội dung tại Thông báo số số 143/TB-BGDĐT ngày 10/02/2023 về việc tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (trong file đính kèm dưới đây).

Ban TCCB
Số lần đọc: 7529

Danh sách liên kết