Tìm
English
Thứ hai, 10/04/2023 - 11:0

Kết luận của Giám đốc Học viện về kết quả công tác tháng 3/2023 và Kế hoạch công tác tháng 4/2023
Số: 403/TB-HVTC ngày 07 tháng 4 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 3/2023.

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và Quý I/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: Công bố Quy chế tuyển sinh đại học của Học viện Tài chính và Đề án tuyển sinh đại học năm 2023; hoàn thành công tác tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hoàn thành tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023. Phối hợp với CEA. Hiệp hội các trường ĐH&CĐ tổ chức lễ “Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học; Phối hợp với CEA.Thăng Long thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CSGD (chu kỳ 2) của Học viện. Hoàn thành ký hợp đồng giao nhiệm vụ NCKH năm 2023 (đợt 1) cho cán bộ, giảng viên của Học viện. Hoàn thành quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổ chức thành công Tọa đàm “Cựu sinh viên về Chiến lược phát triển Học viện Tài chính”. Phối hợp Hội đồng thi tuyển dụng công chức cơ quan Bộ Tài chính, tổ chức thành công Kỳ thi. Hoàn thiện Kế hoạch tổng thể các hoạt động, sự kiện hướng đến chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.… (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 4/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo đơn vị cũng như của các cán bộ, viên chức thuộc đơn vị; chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, quý đã xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Các đơn vị tăng cường rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo toàn diện và chất lượng cao, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

2. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị tăng cường phổ biến Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến hệ ĐHCQ năm 2023 với hình thức và cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, giảng viên, sinh viên và xã hội.

3.  Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan bám sát Kết luận giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022 - 2023 để khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện trong thực tiễn.

4.  Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký chuyên ngành và phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ60 theo đúng kế hoạch, phù hợp năng lực đào tạo và nhu cầu của sinh viên.

5. Ban Quản lý đào chủ trì, cùng các đơn vị tập hợp Bảng phân công giảng dạy năm học, cùng các hồ sơ liên quan, chuẩn bị tốt cho công tác thanh toán vượt định mức giờ chuẩn năm học 2022-2023.

6.  Khoa Sau đại học hoàn thiện đề án tuyển sinh sau đại học 2023, sớm trình Giám đốc Học viện phê duyệt. Tổ chức xét tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2023 đảm bảo đúng quy chế theo quy định.

7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với CEA. Thăng Long và các đơn vị liên quan tổ chức tốt, lan tỏa rộng rãi về “Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đối với Học viện Tài chính”. Xây dựng kế hoạch và triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành hệ ĐHCQ và các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo kế hoạch đã ban hành.

8. Ban Quản lý khoa học tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 -2023 theo đúng tiến độ và kế hoạch.

9. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành.

10. Triển khai và phổ biến kế hoạch của HĐGSNN trong việc giới thiệu thành viên HĐGS ngành; khuyến khích, thúc đẩy các giảng viên, nhà khoa học đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện đăng ký xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 và các năm tiếp theo.

11. Các đơn vị thuộc Học viện thông tin và yêu cầu cán bộ, giảng viên khẩn trương thực hiện kê khai Lý lịch khoa học trên phần mềm của Học viện theo hướng dẫn của Ban quản lý khoa học, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2023.

12. Các đơn vị tăng cường kết nối với các đầu mối ở trong và ngoài Bộ Tài chính để đẩy mạnh nắm bắt, cập nhật thông tin; tham gia đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán; góp phần truyền thông đúng, phù hợp, hiệu quả về các chính sách, cơ chế do Bộ Tài chính và Chính phủ ban hành.

13. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đối tác chủ động triển khai công việc chuẩn bị đưa sinh viên đi học tập, trải nghiệm Hè 2023 tại Singapore và Malaysia, đảm bảo kế hoạch, hiệu quả và đúng quy định. Tiếp tục chủ động kết nối, làm việc với các đối tác quốc tế trong khu vực để xây dựng đa dạng thêm một số chương trình trải nghiệm của sinh viên phù hợp yêu cầu và điều kiện thực tế.

14. Ban Tổ chức cán bộ triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện năm 2023 kịp thời, theo đúng quy định.

15. Ban Tổ chức cán bộ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện, trình ban hành Đề án tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện.

16. Văn phòng Học viện bám sát các hồ sơ thi đua khen thưởng cấp cao năm học 2021 - 2022 và các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của Học viện, kịp thời có thông tin về hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

17. Văn phòng Học viện phối hợp với các đơn vị tổ chức thu nhận hồ sơ đề nghị xét sáng kiến; tập hợp và chuẩn bị trình Hội đồng Học viện xét, công nhận sáng kiến các cấp năm học 2022 - 2023.

18. Văn phòng Học viện, Ban CTCT&SV phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền hồ sơ đề nghị khen thưởng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Nhà nước CHDCND Lào đối với các tập thể, cá nhân thuộc Học viện, hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính.

19. Ban Tài chính kế toán khẩn trương tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Học viện về Quy chế chi tiêu nội bộ; hoàn thiện, giải trình, bổ sung để trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt.

20. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Học viện năm 2023 theo đúng quy trình, quy định. Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Học viện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; sớm báo cáo Giám đốc Học viện phương án sử dụng hiệu quả, đúng quy định Nhà ăn B7 của Học viện.

21. Các đơn vị thuộc Học viện tăng cường cập nhật các thông tin, văn bản, hướng dẫn từ Học viện qua cả phương thức bản in và điện tử, kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện đến các cán bộ, viên chức của đơn vị

22. Các Khoa thông tin, đề nghị các Bộ môn tăng cường hoàn thiện Đề cương môn học, đảm bảo danh mục tài liệu phù hợp; hỗ trợ NCS hoàn thiện tên đề tài luận án theo quy định; đảm bảo đúng quy định của quy chế đào tạo về sinh hoạt chuyên môn của NCS tại Bộ môn, đảm bảo chế độ báo cáo khoa Sau đại học. Chủ động thông tin, truyền thông về các hoạt động của đơn vị tạo sự lan tỏa và nhận diện rõ nét hơn về các hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện.

23. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện, như ngày 30/4, 01/5, công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023, chuẩn bị các Hội thảo quốc gia, quốc tế,...Tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Học viện…

24. Các đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn bộ phận hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

25. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện; tuân thủ nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, quy định về công tác đảm bảo bí mật nhà nước và an toàn, an ninh trên không gian mạng.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 1427

Danh sách liên kết