Tìm
English
Thứ ba, 10/10/2023 - 9:11

Kết luận của Giám đốc Học viện về kết quả công tác tháng 9/2023 và Kế hoạch công tác tháng 10/2023
Số: 1525/TB-HVTC ngày 06 tháng 10 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 9/2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: Tổ chức thành công Lễ Khai giảng và ký giao ước thi đua năm 2023-2024; hoàn thành nhập học và tổ chức khai giảng trọng thể hệ đại học chính quy khoá 61, khai giảng cao học khóa 32 (2023-2025) đợt 02; tổ chức thành công 01 Hội thảo quốc tế, 01 Hội thảo quốc gia, với sự tham gia đông đảo, chất lượng cao của các nhà khoa học trong và ngoài nước; phối hợp tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt, tọa đàm Học viện Tài chính 60 năm xây dựng và phát triển" tại Quảng Ninh; phối hợp với Hội đồng trường, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng Ban Giám đốc Học viện Tài chính, Chủ tịch Hội đồng trường năm học 2022-2023, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo Học viện; hoàn thành phục vụ công tác kiểm toán nhà nước năm 2022 tại Học viện; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính;.... (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 10/2023

Các đơn vị thuộc Học viện tiếp tục động viên, nhắc nhở, đôn đốc toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo đơn vị cũng như của các cán bộ, viên chức thuộc đơn vị; chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, quý đã xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa đợt 3 năm 2023; tuyển sinh hệ LTĐH khóa 25 và ĐHVB2 khóa 22 loại hình chính quy đảm bảo theo kế hoạch.

2.  Ban Quản lý đào tạo phối hợp Khoa Ngoại ngữ và các đơn vị triển khai xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, sớm trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt.

3. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cho sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 58 đi thực tập. Xét điều kiện thực tập đối với sinh viên hệ liên thông đại học LC24.21.05 theo kế hoạch của Học viện.

4. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tốt công tác thi kết thúc học phần đợt 1, kỳ I, năm học 2023-2024 đúng quy định, quy chế.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì tổ chức các cuộc khảo sát lấy ý kiến sinh viên, giảng viên, các chủ thể có liên quan,…theo đúng quy định, phù hợp và hiệu quả.

6. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì phối hợp, đôn đốc các đơn vị, các nhóm công tác hoàn thiện Dự thảo báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo theo kế hoạch.

7. Ban Công tác chính trị và sinh viên triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II/2022-2023 và học bổng KKHT học kỳ I/2023-2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ các khóa theo đúng quy định.

8. Ban Công tác chính trị và sinh viên triển khai tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Hoàn thành chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ61 theo kế hoạch của Học viện.

9. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp các đơn vị tổ chức họp các Hội đồng kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi của học kỳ II năm học 2022-2023 theo quy định.

10. Khoa Sau đại học phối hợp với các đơn vị tăng cường triển khai truyền thông kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2023 đợt 03 đảm bảo tuyển sinh phù hợp chỉ tiêu, có chất lượng tốt.

11. Khoa Sau đại học sớm trình, ban hành kế hoạch chấm luận văn tốt nghiệp khóa 30 đợt 02 và đề án tốt nghiệp khóa 31 đợt 01.

12. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy chế mới về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện.

13. Ban Quản lý khoa học tiến hành nghiệm thu và thanh toán các công trình NCKH của giảng viên đã hoàn thành năm 2023 và đôn đốc các cá nhân, tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 theo đúng tiến độ và kế hoạch.

14. Ban Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt các công việc phục vụ Hội thảo quốc tế năm 2023 của Học viện đảm bảo theo kế hoạch. Tham gia tích cực các Hội thảo do các cơ quan, Viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức.

15. Ban Tổ chức cán bộ triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 đảm bảo đúng quy định, tiến độ phù hợp.

16. Ban Tổ chức cán bộ triển khai các quy trình, thủ tục xét hết tập sự đối với viên chức được tuyển dụng năm 2022; triển khai khẩn trương kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 sau khi được Bộ Tài chính phế duyệt.

17.  Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục tổ chức truyền thông, tuyển sinh chương trình Trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc mùa Xuân năm 2024 và tìm kiếm một số đối tác quốc tế phù hợp trong khu vực và châu Á, Australia để xây dựng đa dạng thêm các chương trình trao đổi sinh viên.

18. Văn phòng Học viên tập trung đôn đốc các đơn vị, tổ chức liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các phần việc, các nội dung theo kế hoạch hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khâu chuẩn bị đã được Ban chỉ đạo thống nhất.

19. Văn phòng Học viện phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại khu 69 Đức Thắng.

20. Ban Tài chính kế toán phối hợp Ban QTTB&ĐTXD, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý khoa học và các Khoa, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

21. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án theo đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước. Tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng đúng quy định, hiệu quả, hợp lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Học viện.

22. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc tiếp theo để hoàn thiện dự án ĐTXD nhà C-D đưa vào sử dụng chính thức. Thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án ĐTXD khối nhà hiệu bộ.

23. Công đoàn Học viện phối hợp với Hội Thể thao ĐH&CN chuẩn bị tổ chức “Giải thể thao truyền thống CBVC Học viện Tài chính năm 2023” đảm bảo an toàn, phù hợp và ý nghĩa.

24. Trạm Y tế tổ chức Khám sức khỏe định kỳ CBVC năm 2023 và Khám sức khỏe nhập trường CQ61 theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai mua BHYT sinh viên CQ61 hạn thẻ từ 01/10/2023.

25. Thư viện tăng cường mở cửa ngoài giờ phục vụ sinh viên ôn thi giai đoạn 1 HK1. Cấp thẻ thư viện và tài khoản truy cập CSDL cho sinh viên Khóa 61; hướng dẫn sinh viên Khóa 61 sử dụng Thư viện.

26. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội, Hội sinh viên triển khai. Tổ chức các chương trình, cuộc thi, đảm bảo theo kế hoạch, định hướng cao điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

27. Các đơn vị thuộc Học viện, các tổ chức đoàn thể của Học viện tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai các kế hoạch công tác tháng, quý có chất lượng, hiệu quả và thiết thực. Tập trung cao độ các phần việc, nhiệm vụ, hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính.

28. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức hiệu quả, rộng khắp các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ trong tháng, như ngày 02/10, 10/10, 13/10, 20/10,…và các hoạt động trọng tâm, nổi bật của Học viện trong tháng 10/2023, bám sát và gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

29. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn; đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1529

Danh sách liên kết