Tìm
English
Thứ tư, 11/10/2023 - 13:48

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 58 - Chương trình Chất lượng cao đủ và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
Căn cứ Thông báo kết luận số 1251/TB-HVTC ngày 06/10/2023 của Hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 58 – Chương trình Chất lượng cao;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 58 – Chương trình Chất lượng cao đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 638 sinh viên và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp: 32 sinh viên.

STT

Chuyên ngành

Số lượng sinh viên đủ điều kiện thực tập

Số lượng sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập

1

Hải quan và logistics

128

4

2

Phân tích tài chính

43

5

3

Tài chính doanh nghiệp

204

9

4

Kế toán doanh nghiệp

124

5

5

Kiểm toán

139

9

Tổng

638

32

(Có danh sách kèm theo)
 
Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 3590

Danh sách liên kết