Tìm
English
Thứ ba, 21/11/2023 - 10:43

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ59, CQ60, CQ61 Học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 162/TB-QLĐT ngày 21 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1282/TB-HVTC ngày 16/10/2023 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, LTĐH và ĐHVB2 loại hình đào tạo chính quy;

Căn cứ Thông báo số 161/TB-QLĐT ngày 16/11/2023 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 học kỳ II năm học 2023 - 2024;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ59

232

151

81

 

CQ60

312

211

101

 

CQ61

183

99

84

 

Tổng

727

461

266

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 21/11/2023.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2023 - 2024, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 23/11/2023.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1593
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết