Tìm
English
Thứ ba, 05/12/2023 - 9:25

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2023
Số: 2137/TB-HVTC ngày 04 tháng 12 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-BTC ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2023; Quyết định số 1546/QĐ-HVTC ngày 16/10/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-HVTC ngày 04/12/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2023.

Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Tài chính thông báo danh sách 48 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2023 (có danh sách kèm theo).

Các thí sinh rà soát thông tin trong danh sách kèm theo, trường hợp có sai sót thông tin, đề nghị thí sinh phản ánh về Ban Tổ chức cán bộ (thường trực Hội đồng thi tuyển) trước ngày 08/12/2023.

Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Tài chính thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 12707

Danh sách liên kết