Tìm
English
Thứ hai, 29/01/2024 - 14:57

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 58 - Chương trình chuẩn đủ và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
Số: 111/TB- HVTC ngày 24 tháng 01 năm 2024

Căn cứ Thông báo kết luận số 88/TB-HVTC ngày 19/01/2024 của Hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 58 – Chương trình chuẩn;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 58 – Chương trình chuẩn đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 3.672 sinh viên và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp: 88 sinh viên.

STT

Chuyên ngành

Số lượng sinh viên đủ điều kiện thực tập

Số lượng sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập

 1.  

Quản lý tài chính công

76

3

 1.  

Thuế

161

2

 1.  

Tài chính - Bảo hiểm

55

6

 1.  

Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương

137

0

 1.  

Tài chính Quốc tế

206

10

 1.  

Phân tích tài chính

151

4

 1.  

Tài chính doanh nghiệp

423

5

 1.  

Ngân hàng

265

15

 1.  

Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản

45

1

 1.  

Phân tích chính sách tài chính

48

3

 1.  

Đầu tư tài chính

76

3

 1.  

Kế toán doanh nghiệp

737

18

 1.  

Kiểm toán

320

1

 1.  

Kế toán công

87

1

 1.  

Quản trị doanh nghiệp

118

3

 1.  

Marketing

159

1

 1.  

Tin học tài chính kế toán

169

3

 1.  

Tiếng Anh tài chính kế toán

186

5

 1.  

Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính

88

1

 1.  

Kinh tế đầu tư tài chính

165

3

Tổng

3.672

88

(Có danh sách kèm theo)

- Tải Ds Sinh viên đủ đk

- Tải Ds Sinh viên chưa đủ đk

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 6162

Danh sách liên kết