Tìm
English
Thứ tư, 21/02/2024 - 14:14

Thông báo V/v Xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2024
Số: 32/TB-KT&QLCL ngày 20 tháng 02 năm 2024

Căn cứ các Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 và số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai và hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào Thông báo số 1123/TB-HVTC ngày 12/9/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 58 chương trình Chất lượng cao;

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Đối tượng nộp đơn xét tốt nghiệp:

 - Sinh viên CQ58 - chương trình Chất lượng cao đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo, có nhu cầu xét tốt nghiệp.

- Sinh viên các khóa cũ (hệ Đại học chính quy Khóa 57 trở về trước; hệ Liên thông đại học Khóa 24 trở về trước và hệ Đại học văn bằng hai Khóa 21 trở về trước) còn thời gian đào tạo tại Học viện.

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn xin xét tốt nghiệp

2.1. Sinh viên CQ58 - chương trình Chất lượng cao (nộp đơn theo Mẫu 01 đính kèm):

- Thời gian: Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 07/3/2024.

- Địa điểm: Tại các văn phòng khoa quản lý sinh viên.

2.2. Sinh viên các khóa cũ (nộp Đơn theo Mẫu 02 đính kèm):

- Thời gian: Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024.

- Địa điểm: Tại Ban Khảo thí & QLCL, chi tiết theo bảng sau:

TT

Khóa học

Phòng

CV quản lý

1

CQ53, CQ57

102

Lê Thúy Quỳnh

2

CQ54

102

Nguyễn Thị Kim Loan

3

 CQ55

109

Nguyễn Hoàng Thanh

4

CQ56

103

Đỗ Thị Thanh Thủy

5

LTĐH, ĐH B2

103

Nguyễn Thị Hồng Tâm

3. Các khoa quản lý sinh viên:

- Trưởng các Khoa, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và Cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên khóa 58 - chương trình Chất lượng cao và sinh viên các khóa cũ đủ điều kiện và có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2024 thực hiện đúng thời gian đã được thông báo.

- Văn phòng khoa tập hợp đơn xin xét tốt nghiệp sinh viên khóa 58 -chương trình Chất lượng cao, lập danh sách và chuyển về Ban Khảo thí & QLCL trước 11h00 ngày 08/3/2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên chủ động liên hệ chuyên viên quản lý các khóa để được hướng dẫn.

 

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 9299

Danh sách liên kết