Tìm
English
Thứ tư, 28/02/2024 - 9:45

Thông báo V/v cử viên chức hướng dẫn viên chức tập sự
Số: 115/HVTC-TCCB ngày 27 tháng 02 năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2024.

Theo qui định tại Khoản 1; Mục a, Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức nểu rõ:

1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng đơn vị thực hiện việc hướng dẫn viên chức tập sự theo qui định sau:

- Cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

- Nội dung hướng dẫn tập sự: giúp người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3, Điều 21, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Kế hoạch tập sự của viên chức mới được tuyển dụng (theo mẫu đính kèm): do viên chức tập sự lập, có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn.

+ Danh sách viên chức hướng dẫn tập sự gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 01/3/2024.

+ Kế hoạch tập sự của của viên chức mới được tuyển dụng gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 08/3/2024.

Đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Ban Tổ chức cán bộ (đ/c Viện, P405, nhà Hiệu bộ).

Lưu ý:Viên chức tập sự lấy mẫu kế hoạch tập sự trên Website của Học viện./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1539

Danh sách liên kết