Tìm
English
Thứ sáu, 01/03/2024 - 14:31

TB V/v thông báo kết quả họp, rà soát của Hội đồng xét NLTH năm 2023
Số: 247/HVTC-TCCB ngày 01 tháng 03 năm 2024

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Quyết định số 2609/QĐ-BTC ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 22/02/2024 Hội đồng NLTH năm 2023 đã có thông báo số 204/HVTC-TCCB công khai kết quả xét nâng lương trước hạn năm 2023.

Trong thời gian công khai, Hội đồng NLTH tiếp tục rà soát danh sách viên chức dự kiến được NLTH năm 2023 và loại ra khỏi danh sách dự kiến NLTH 01 viên chức không đủ điều kiện NLTH năm 2023 (do được bổ nhiệm nhiệm chức danh nghề nghiệp GVC từ ngày 15/01/2024). Hội đồng đã xét bổ sung 01 viên chức có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách viên chức đủ điều kiện NLTH nhưng vượt quá chỉ tiêu vào danh sách dự kiến NLTH năm 2023.

1. Danh sách cá nhân dự kiến được NLTH năm 2023: 58 người (Biểu 01)

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện NLTH năm 2023 nhưng vượt quá chỉ tiêu: 37 người (Biểu 02) (có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả họp, rà soát xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 của Hội đồng. Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cuộc họp cho viên chức trong đơn vị biết. Mọi ý kiến thắc mắc, đơn vị gửi về Ban TCCB trước 17h00’ ngày 07/03/2024, liên hệ trực tiếp đ/c Tuấn, ĐT: 024.3219.1984; DĐ 097.8981 555.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1602

Danh sách liên kết