Tìm
English
Thứ hai, 11/03/2024 - 14:39

Công khai danh sách sáng kiến năm 2023 Đề nghị Hội đồng sáng kiến Học viện Tài chính xét duyệt
Số: 01/TB-HĐSK ngày 08 tháng 3 năm 2024

Thực hiện Công văn số 14014/BTC-TCCB ngày 20/12/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2023;

Căn cứ vào số lượng hồ sơ sáng kiến của các đơn vị đề nghị công nhận;

Để chuẩn bị họp xét, công nhận sáng kiến năm 2023 của Học viện Tài chính, Hội đồng xét duyệt sáng kiến Học viện Tài chính thông báo công khai danh sách sáng kiến đề nghị xét công nhận bao gồm 249 sáng kiến (có danh sách kèm theo).

Việc công khai được thực hiện bằng hình thức thông báo tới các đơn vị trong Học viện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện www.hvtc.edu.vn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị; Ban Công tác chính trị và sinh viên, Đoàn Thanh niên thông báo đến sinh viên Học viện.

Các ý kiến phản hồi từ các đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân gửi về Thường trực Hội đồng (Văn phòng Học viện), Số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 22/3/2024./.

Hội đồng sáng kiến
Số lần đọc: 1157

Danh sách liên kết