Tìm
English
Thứ hai, 06/12/2021 - 8:59

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ57, CQ58 và CQ59 Học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số: 162/TB-QLĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1171/TB-HVTC ngày 05/11/2021 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 160/TB-QLĐT ngày 01/12/2021 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ57, CQ58 và CQ59 học kỳ II năm học 2021 - 2022;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên CQ57, CQ58 và CQ59 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ57

162

111

51

 

CQ58

221

153

68

 

CQ59

93

73

20

 

Tổng

476

337

139

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 06/12/2021.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ57, CQ58 và CQ59 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2021 - 2022, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 06/12/2021.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 3017
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết