Tìm
English
Thứ sáu, 10/02/2023 - 21:16

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2023
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 809/QĐ-HVTC ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2023. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2023 như sau:

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

TT

Ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Tài chính – Ngân hàng

9.34.02.01

30

2

Kế toán

9.34.03.01

20

2. Đối tương tuyển sinh: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có nhân thân rõ ràng, thuộc 01 trong những đối tượng sau:

a) Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

b) Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian và hình thức đào tạo:

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người tốt nghiệp trình độ đại học được thực hiện trong 04 năm (48 tháng). Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài nhưng tối đa là 06 năm (72 tháng)

b) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ được thực hiện trong 03 năm (36 tháng). Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài nhưng tối đa là 06 năm (72 tháng).

c) Hình thức đào tạo: Chính qui.

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Tải toàn bộ Thông báo

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 15489

Danh sách liên kết