Tìm
English
Thứ tư, 12/06/2024 - 9:25

QĐ Về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2024
Số: 490 /QĐ - HVTC ngày 03 tháng 5 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ - TTg ngày 17/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài Chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ - BTC ngày 01/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về viêc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ - TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT - BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT - BGDĐT ngày 28/3/2019;

Căn cứ Công văn số 37 /HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện Tài chính;

Xét theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khoa học tại Tờ trình số 18/TT-QLKH  ngày 03/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2024 (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT- BGDĐT ngày 28/03/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT- BGDĐT ngày 28/03/2019;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông (bà) Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, các Trưởng đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 490 /QĐ-HVTC ngày 03 tháng 5 năm 2024

của Giám đốc Học viện Tài chính)

TT

      Họ và tên

Năm

 sinh

Năm bổ nhiệm

Phó giáo sư (PGS)/

Giáo sư (GS)

Chức vụ - Đơn vị

công tác

PGS

GS

Ngành

  1.  

GS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

1963

 

2023

Kinh tế

Giám đốc Học viện Tài chính

  1.  

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng

1975

2022

 

Kinh tế

Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Tài chính

  1.  

GS.TS Ngô Thế Chi

1954

 

2004

Kinh tế

Chủ tịch HĐBT Tạp chí NCTCKT - HVTC

  1.  

PGS.TS. Trương Thị Thủy

1968

2011

 

Kinh tế

Phó Giám đốc HVTC

  1.  

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều

1970

2018

 

Kinh tế

Phó Giám đốc HVTC

  1.  

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng

1974

2018

 

Kinh tế

Trưởng Ban QLKH - HVTC

  1.  

GS.TS. Chúc Anh Tú

1976

 

2022

Kinh tế

Trưởng Ban Khảo Thí và Quản lý chất lượng - HVTC

  1.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

1962

2006

 

Kinh tế

Giảng viên cao cấp -­

Khoa Kinh tế - HVTC

  1.  

PGS.TS. Mai Ngọc Anh

1977

2014

 

Kinh tế

Trưởng Khoa Kế toán - HVTC

(Danh sách gồm 09 thành viên)

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính
Số lần đọc: 2586

Danh sách liên kết