Tìm
English
Thứ ba, 12/04/2022 - 10:52

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thanh Thảo
Đề tài luận án: Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng                                   Mã số : 9.34.02.01

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Thảo

4. Họ và tên cán bộ HDKH: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh; PGS.TS Trần Thị Lan Hương

5. Những kết quả mới của luận án:

5.1. Về mặt lý luận:

- Thông qua nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước, luận án đã xem xét các vấn đề liên quan đến thu hút va quản lý vốn FPI, từ đó xác định được khoảng trống nghiên cứu và đề ra các câu hỏi trọng tâm cần giải quyết.

- Luận án nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài: thông qua chính sách, biện pháp và các tiêu chí đánh giá. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút và quản lý dòng vốn FPI;

- Luận án thông qua khảo cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Malaysia và rút ra bài học cho Việt nam trong thu hút và quản lý dòng vốn FPI.

5.2. Về mặt thực tiễn:

+ Dựa trên các nguồn số liệu sơ cấp và thứ cấp, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống tổng thể về chính sách thu hút và quản lý vốn FPI vào Việt Nam trong giai đoạn 2007-2020;

+ Phân tích thực trạng thu hút FPI tại Việt nam thông qua thị trường chứng khoán, thông qua góp vốn cổ phần; Phân tích thực trạng hoạt động quản lý vốn FPI tại Việt Nam; Đánh giá chung về thu hút và quản lý dòng vốn FPI vào Việt Nam, rút ra những thành công và hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế.

+ Luận án đề xuất hệ thống các giải pháp mới, tiên tiến về tăng cường thu hút và quản lý FPI vào Việt nam là có cơ sở khoa học thực tiễn và có tính khả thi.

Tải Kết luận mới Tiếng Anh

Tải Tóm tắt bản Tiếng Việt

Tải Tóm tắt bản Tiếng Anh

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2693

Danh sách liên kết