Tìm
English
Thứ hai, 16/05/2022 - 15:40

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của Thái Doãn Hạnh
Đề tài luận án: “Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân”.

1. Đề tài luận án: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân”

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng              Mã số : 09.34.02.01

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Thái Doãn Hạnh 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1. PGS., TS. Phạm Văn Liên

          2. PGS., TS. Phạm Bính Ngọ

5. Những kết luận mới của luận án:

5.1. Về mặt lý luận

Luận án đã luận giải làm rõ các vấn đề lý luận đầu tư xây dựng cơ bản, chi và quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và trong quân đội nói riêng. Đặc biệt luận án đã chỉ rõ nét đặc thù trong quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở quân đội cũng như Quân chủng Phòng không-Không quân và tác động của nó đến kết quả quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. NCS cũng đã nghiên cứu kế thừa, bổ sung các tiêu chí đo lường kết quả quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản theo chu trình ngân sách nhà nước. Từ đó xây dựng được khung lý thuyết, làm cơ sở để đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân.

5.2. Về mặt thực tiễn

Luận án đã phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2015 - 2020, đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản lý. Đồng thời, Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Hải quân và Bộ Công an, rút ra được sáu bài học kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo vận dụng để hoàn thiện quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB ở Quân chủng Phòng không - Không quân. Luận án đã đề xuất những quan điểm, định hướng và các giải pháp, kiến nghị có căn cứ khoa học, mang tính khả thi để hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB ở Quân chủng Phòng không- Không quân. Những giải pháp, kiến nghị này là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng, Bộ Quốc phòng nói chung trong quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với yêu cầu phát triển của quân đội.

Tải bản Tiếng Anh

Tải Tóm tắt

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3594

Danh sách liên kết