Tìm
English
Thứ sáu, 22/03/2024 - 13:50

Thông tin tóm tắt và những Kết luận mới của NCS Trương Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: “Quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam’’.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 47572

Danh sách liên kết