Tìm
English
Thứ tư, 29/12/2021 - 14:12

TB: v/v hình thức giảng dạy, học tập đối với các hệ đào tạo đại học
Số: 1388/TB-HVTC ngày 29 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 851/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến tại Học viện đối với các hệ đào tạo đại học từ ngày 04/01/2022 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đối với các môn học/học phần đã được bố trí giảng dạy tại phòng học trực tuyến (theo lịch giảng đã công bố) bộ môn tổ chức giảng dạy theo hội trường trực tuyến theo lịch giảng đã công bố (ON1-ON28).

3. Đối với các môn học/học phần đã được bố trí giảng dạy và học tập tại hội trường trực tiếp (theo lịch giảng đã công bố) nay sẽ chuyển đổi giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến, giảng viên và sinh viên chủ động đối chiếu và tra cứu hội trường giảng dạy trực tiếp (theo lịch giảng đã công bố) tương ứng với với hội trường trực tuyến mới (ON46-ON121).

4. Ban QLĐT chịu trách nhiệm cung cấp danh sách tài khoản hội trường trực tuyến tương ứng với hội trường trực tiếp cho bộ môn; cung cấp cho văn phòng khoa QLSV danh sách hội trường trực tuyến tương ứng với hội trường trực tiếp để văn phòng khoa QLSV thông báo ID cho sinh viên.

5. Trung tâm thông tin hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

6. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với:

- Ban Quản lý đào tạo: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến);

- Trung tâm thông tin: 0987.611.687; 0832.421.111 (về hỗ trợ kỹ thuật);

- Ban Quản trị thiết bị: 0986.822.568 (về hội trường để dạy học)./.

Số lần đọc: 7385

Danh sách liên kết