Tìm
English
Thứ sáu, 19/08/2022 - 18:18

TB: v/v tiếp tục hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến
Số: 900/TB-HVTC ngày 19 tháng 8 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 768/TB-HVTC ngày 25/07/2022 của Giám đốc Học viện v/v điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến;

Căn cứ Thông báo ngày 17/8/2022 của Ban Quản trị thiết bị v/v tiếp tục điều chỉnh về hội trường học Học kỳ I năm học 2022-2023,

Học viện Tài chính thông báo tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến đối với các hội trường học tại cơ sở mới số 69 Đức Thắng từ ngày 05/09/2022 - 20/09/2022(ID các lớp học giữ nguyên theo thông báo số 768/TB-HVTC ngày 25/07/2022 của Giám đốc Học viện).

Nhiệm vụ các đơn vị liên quan:

- Các Khoa QLSV thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; thông báo cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin để hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2708

Danh sách liên kết