Tìm
English
Thứ tư, 24/08/2022 - 11:30

TB: v/v điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến
Số: 90/TB-QLĐT ngày 24 tháng 8 năm 2022

Để phục vụ cho Đoàn đánh giá ngoài, Ban QLĐT thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến đối với các hội trường học liên quan đã bố trí vào Chiều ngày 29/8/2022 như sau:

TT

HT đã bố trí Chiều ngày 29/8/2022

ID học trực tuyến

1

103-CL-ĐT

581-058-0027

2

107-CL-ĐT

581-058-0028

3

108-CL-ĐT

581-058-0029

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến.

- Trưởng Bộ môn nhận tài khoản đăng nhập, mật khẩu từ ban QLĐT.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hình thức giảng dạy đối với các hội trường liên quan cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT - SĐT: 0983.510.799; Ban Quản trị thiết bị - SĐT: 0986.822.568 để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5469

Danh sách liên kết